Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )

2017E-NEWSLETTERS


E-NEWSLETTER VOL 5 NO.1 JANUARY
E-NEWSLETTER VOL 5 NO.2 FEBRUARY
E-NEWSLETTER VOL 5 NO.3 MARCH
E-NEWSLETTER VOL 5 NO.4 APRIL
E-NEWSLETTER VOL 5 NO.5 MAY
E-NEWSLETTER VOL 5 NO.6 JUNE
E-NEWSLETTER VOL 5 NO.7 JULY
E-NEWSLETTER VOL 5 NO.8 August
E-NEWSLETTER VOL 5 NO.9 September
E-NEWSLETTER VOL 5 NO.10 OCTOBER
E-NEWSLETTER VOL 5 NO.11 NOVEMBER
E-NEWSLETTER VOL 5 NO.12 DECEMBER

2016E-NEWSLETTERS


E-NEWSLETTER VOL4 NO.1 JANUARY
E-NEWSLETTER VOL4 NO.2 FEBRUARY
E-NEWSLETTER VOL4 NO.3 MARCH
E-NEWSLETTER VOL4 NO.4 APRIL
E-NEWSLETTER VOL4 NO.6 JUNE
E-NEWSLETTER VOL4 NO.7 JULY
E-NEWSLETTER VOL4 NO.8 AUGUST
E-NEWSLETTER VOL4 NO.9 SEPTEMBER
E-NEWSLETTER VOL4 NO.10 OCTOBER
E-NEWSLETTER VOL4 NO.11 NOVEMBER
E-NEWSLETTER VOL4 NO.12 DECEMBER
MAJA Centre တြင္ အေျခခံဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းမ်ားကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယခုလမွစတင္ၿပီး သင္တန္းအပ္လက္ခံေနပါၿပီ။ အခ်ိန္ဇယားကို MAJA Centre တြင္၀င္ ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။;
visitors :      23,830